Wyszukiwarka

Podatek VAT - podsumowanie 2018 roku i zmiany na 2019 rok - Płock

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-01-2019
 • Koniec zapisów: 28-01-2019
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Kierunki zmian w podatku VAT w roku 2019.
 1. Zmiany w VAT 2019 - wg projektu z 13 lutego 2018 r.:
  • Pierwsze zasiedlenie w sprzedaży budynków a stawka zwolniona VAT - jak stosować zwolnienie po wyroku ETS.
  • Powiązania kapitałowe w ustawie VAT.
  • Rozliczenie importu towarów - zmiany w transakcjach transgranicznych.
  • Bezpodstawne wzbogacenie - WAŻNA ZMIANA!
  • Kolejne zmiany zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.
  • Kaucja gwarancyjna – nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT.
  • Zmiana wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
  • Faktury wystawiane na podstawie paragonów - NOWE ZASADY I SANKCJE!
  • NOWA SANKCJA w wysokości 100% za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego nr NIP nabywcy oraz za odliczenie podatku VAT przez nabywcę z faktury nie zawierającej nr NIP.
  • Likwidacja zwolnienia podmiotowego dotyczącego rejestracji nowej działalności gospodarczej - wyłączenie dla niektórych branż w obrocie gospodarczym.
  • Zakupy od rolnika ryczałtowego - zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
  • Zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.
  • Zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT.
 2. Zmiany w VAT 2019 - zmiany w VAT projektowane od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne:
  • Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str.9):
   • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia),
   • moment opodatkowania VAT w przypadku bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
   • podstawa opodatkowania a bony,
   • bony a zasady fakturowania,
   • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
   • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
   • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania.
  • Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość:
   • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia,
   • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE.
 3. Zmiany w VAT 2019 - plany i wdrożenia MF bieżący stan prawny wg wiedzy w dniu szkolenia:
  • Rewolucja w stawkach VAT.
  • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ją zastąpi w towarach i usługach.
  • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT.
  • Elektroniczne paragony fiskalne.
  • Zmiany w uldze na złe długi.
  • Mały podatnik VAT - nowe limity zasady 2019.
 4. Kasy rejestrujące on-line – rewolucyjne zmiany dla podatników:
  • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu?
  • Kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu.
  • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line?
  • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK.
II. Podsumowanie roku 2018 w rozliczeniach VAT - wybrane zagadnienia.
 1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników:
  • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS - WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
  • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
  • Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej?
  • KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT – ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT.
  • NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.
  • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? Analiza problemu w ustawie VAT.
  • Nowa zachęta MF - podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty.
  • Nowe obowiązki biur rachunkowych - NOWE PROCEDURY - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. SPLIT PAYMENT - co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić?
  • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF.
  • Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika.
  • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika.
  • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni - zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
  • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - jak uwolnić środki?
  • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
  • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowania podzielnej płatności, czy to się opłaca?
  • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę - kiedy nie będą miały zastosowania?
  • SPLIT PAYMENT - zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
  • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta?
  • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF.
  • JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
  • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności.
 3. JPK w praktyce u podatnika VAT - MF informuje podatników  o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu:
  • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT?
  • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
  • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT.
  • Błędy - dotychczasowe doświadczenia.
  • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT?
  • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT?
  • Jakie błędy korygujemy JPK - MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korekty JPK.
 4. Problemy w rozliczaniu VAT 2018 - aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT):
  • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna - WAŻNE!
  • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26?
  • Samochody w VAT - kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych?
  • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018.
  • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF.
  • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE.
  • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
  • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów?
  • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe.
III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.00 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top