Wyszukiwarka

Płace w pigułce - Płock

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska- specjalista ds. płac

Termin : 17-18 września 2019 roku

Program szkolenia(16 godzin wykładowych):
 1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne
  • definicja wynagrodzenia
  • rodzaje wynagrodzeń
  • składniki wynagrodzenia
  • świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 2. Minimalne wynagrodzenie 2019 i związane z nim obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia
  • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
  • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 3. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę
  • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
  • podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%) , ulga podatkowa, zaliczka na podatek
  • wyliczenie wynagrodzenia netto
  • koszty pracodawcy
 4. Zwolnienia składkowo-podatkowe świadczeń pracowniczych
  • przychody zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób fizycznych (świadczenia bhp, szkolenia, podróże służbowe, świadczenia z ZFŚS)
  • przychody zwolnione ze składek ZUS
 5. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
  • wynagrodzenie za urlop
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
  • wynagrodzenie za dyżur
  • wynagrodzenie za przestój
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 6. Premie, dodatki, nagrody, czyli fakultatywne składniki wynagrodzenia – zasady oskładkowania i opodatkowania, sposoby ich wliczania do różnych elementów wynagrodzenia
 7. Przychody z umów cywilnoprawnych
  • minimalna stawka godzinowa
  • koszty uzyskania przychodów
  • świadczenia, do których nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów
  • umowy z prawami autorskimi (50%)
  • ryczałtowe opodatkowanie przychodów
 8. Składki ZUS
  • składki ZUS obciążające pracownika i pracodawcę
  • umowa o pracę
  • umowy cywilnoprawne
  • umowy cywilnoprawne (ze studentem, z emerytem, rencistą)
  • umowa o dzieło
 9. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
  • umowa o pracę i inne formy zatrudnienia
  • umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
  • umowa cywilnoprawna z obcym pracownikiem
  • kilka umów zlecenia
 10. Potrącenia w 2019 roku
  • ogólne zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków (granice potrąceń)
  • kwoty wolne od potrąceń (z wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków po zmianie przepisów w 2018 roku)
  • potrącenia z wynagrodzenia – bez zgody pracownika
  • dobrowolne potrącenia – za zgodą pracownika
 11. Rozliczenia z urzędami z tytułu wypłaty wynagrodzeń
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
  • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
 12. Świadczenia za czas choroby – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenie wyrównawcze
  • ogólne zasady przyznawania
  • podstawa zasiłkowa – sposoby uwzględniania elementów wynagrodzenia
  • wyliczanie świadczeń z tytułu nieobecności spowodowanej chorobą
 13. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:
  • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
600,00
(dla członków Stowarzyszenia – 570,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top