Miejsce:
Płock
ul. Nowy Rynek 8 lok.20
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorki i czwartki w godzinach 16.30 – 19.45
Termin rozpoczęcia:
13.09.2022
Termin zakończenia:
13.12.2022
Koniec zapisów:
13.09.2022

Opłata:
1763,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
1586,70 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1674,85 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
3 raty
RATA 1: 600,00 zł
RATA 2: 600,00 zł
RATA 3: 563,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
  • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

  • Pani Joanna Giszczak – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Agnieszka Koper– wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.886,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.697,40 zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.791,70 zł.).

Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.763,- zł,
 w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.586,70 zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.674,85 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Nowy Rynek 8/20
09-402 Płock

tel. 24 262 67 62
kom. 781 241 784
kom. 781 241 482


PKO BP 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819