Miejsce:
Płock
ul. Nowy Rynek 8 lok.20
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
18.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:30
Koniec zapisów:
18.01.2022
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Ubezpieczenie zdrowotne
1. rozszerzenie zakresu podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym,
2. nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,
3. nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4. prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,
5. obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,
6. nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,
7. zasady rozliczenie składki zdrowotnej pobieranej przez płatnika;

II. Podatek PIT
1. nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,
2. zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3. ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców,
4. wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany,
5. likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci,
6. zmiany w uldze rodzinnej,
7. sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe,
8. najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.,
9. zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej,
10. koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych,
11. ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,
12. nowe zwolnienia podatkowe:
a. ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek,
b. dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki,
c. dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA,
d. odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym,
e. świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
f. przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski,
g. przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci,
h. przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych;

III. Podatek CIT
1. CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
2. zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,
3. zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
4. zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,
5. zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
6. uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
7. nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
a. koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
b. ukryta dywidenda,
8. nowe zwolnienia w art. 17: ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek, dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA
9. podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
10. minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,
11. opodatkowanie spółek holdingowych,
12. zmiany w estońskim CIT;

IV. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców
1. uproszczenie w korekcie cen transferowych,
2. zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych,
3. ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
4. zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 1 stycznia 2023 r.,
5. zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
6. zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej,
7. przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe,
8. obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych –od 1 stycznia 2023 r.,
9. kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,
10. zmiany rozliczeniu podatku u źródła,
11. zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box,
12. nowe ulgi dla przedsiębiorców:
a. ulga na prototyp,
b. ulga na koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
c. ulga na robotyzację przemysłową,
d. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
e. ulga na IPO – ulga dla emitenta i zwolnienie podatkowe dla inwestora,
f. ulga dla Venture Capital,
g. ulga na terminal płatniczy,
h. ulga na wspieranie ochrony nieruchomości zabytkowych, szkół wyższych i sportu;

V. Zmiany w podatkach ryczałtowych
1. nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym,
2. zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia,
3. likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych);

VI. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń:
1. sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
2. zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika,
3. skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika;

VII. Zmiany w Prawie przedsiębiorców:
1. niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych),
2. nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności;

VIII. Zmiany w KKS – czynny żal

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Nowy Rynek 8/20
09-402 Płock

tel. 24 262 67 62
kom. 781 241 784
kom. 781 241 482


PKO BP 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819