fbpx

Wyszukiwarka

Urlopy pracownicze od podstaw w ujęciu kadrowo-płacowym - Płock

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac, Jacek Kędziora - adwokat, specjalista ds. kadr

Termin: 26-27 listopada 2020 roku

Program szkolenia (16 godzin wykładowych):

Część pierwsza - Kadry
 1. Urlop wypoczynkowy
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego – zasady ogólne
  • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
  • Wymiar urlopu
  • Staż pracy i inne okresy mające wpływ na wymiar urlopu ze szczególnym uwzględnieniem:
   • okresów nauki,
   • okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium stażowego,
   • okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz
   • zagranicznego stażu pracy.
  • Prawo do urlopu w pierwszym roku aktywności zawodowej pracownika:
   • zasady nabywania prawa do urlopu,
   • brak obowiązku zaokrąglania urlopu,
   • rozliczanie urlopu w przypadku zmiany pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym.
  • Prawo do tzw. kolejnego urlopu pracownika pełnoetatowego oraz zatrudnionego na część etatu:
   • zasady nabywania urlopu,
   • zasady zaokrąglania urlopu,
   • udzielanie urlopu w dniach a rozliczanie w godzinach,
   • urlop proporcjonalny,
   • zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca,
   • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego,
   • urlop uzupełniający wynikający z nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze,
   • urlop wypoczynkowy a równoległe zatrudnienie,
   • wykorzystanie urlopu w wyższym wymiarze u poprzedniego pracodawcy.
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
   • termin wykorzystania urlopu,
   • wymóg zaplanowania jednej części urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni,
   • plan urlopów,
   • urlop na żądanie,
   • zmiana terminu urlopu na wniosek pracownika,
   • odwołanie pracownika z urlopu bądź zmiana terminu z przyczyn dotyczących pracodawcy,
   • niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą oraz inne okoliczności uniemożliwiające wykorzystanie urlopu.
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika
  • Urlop pracownika młodocianego
  • Przykłady urlopów wybranych grup zawodowych
 2. Urlop bezpłatny
  • rodzaje urlopów i zasady ich udzielania,
  • wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze.
 3. Urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  • prawo do urlopu szkoleniowego,
  • inicjatywa lub zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika,
  • wymiar urlopu szkoleniowego.
 4. Urlop macierzyński:
  • prawo do urlopu i jego wymiar,
  • szczególne przypadki urlopu macierzyńskiego związane m.in. z martwym urodzeniem dziecka, jego śmiercią po porodzie, leczeniem szpitalnym bądź przyjęciem dziecka na wychowanie,
  • ochrona stosunku pracy przed jego rozwiązaniem.
 5. Urlop rodzicielski
  • prawo do urlopu i jego wymiar,
  • podział urlopu na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
  • dopuszczalność odroczenia części urlopu rodzicielskiego,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
  • ochrona stosunku pracy przed jego rozwiązaniem.
 6. Urlop wychowawczy:
  • termin wykorzystania urlopu wychowawczego,
  • szczególne zasady ochrony stosunku pracy,
  • okres urlopu i jego podział na części,
  • relacja pomiędzy liczby części urlopu wychowawczego a liczbą części urlopu rodzicielskiego,
  • wpływ urlopu wychowawczego na prawo do urlopu wypoczynkowego
 7. Urlop ojcowski:
  • wymiar urlopu ojcowskiego i zasady jego udzielenia,
  • termin na wykorzystanie urlopu,
  • podział urlopu na części.
 8. Świadczenie pozaurlopowe związane z rodzicielstwem – zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
  • zasady korzystania ze zwolnienia w dniach lub godzinach,
  • określenie przez pracownika sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
  • zwolnienie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Część druga - Płace
 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
  • rozliczanie urlopów wypoczynkowych na przełomie miesiąca/roku,
  • metoda wyliczania wynagrodzenia urlopowego –krok po kroku.
 2. Wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
  • składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy naliczenia świadczenia,
  • metoda wyliczania świadczenia za czas opieki nad dzieckiem – krok po kroku.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę w przypadku korzystania z:
  • urlopu wypoczynkowego,
  • opieki nad dzieckiem,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • urlopu wychowawczego.
 4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa:
  • zasady nabywania prawa,
  • wysokości należnego świadczenia,
  • okresu wypłaty,
  • dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
  • okres wyczekiwania i okres zasiłkowy,
  • wyliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
   • minimalna podstawa zasiłkowa,
   • składniki miesięczne wliczane do podstawy wymiaru,
   • premie, nagrody i inne składniki kwartalne, półroczne i roczne uwzględniane w podstawie zasiłkowej,
   • składniki, które nie są uwzględniane w podstawie zasiłkowej,
   • uzupełnianie podstaw zasiłkowych,
   • wpływ zmiany etatu na wysokość zasiłku,
   • kontynuacja podstawy zasiłkowej i jej naliczanie w trakcie zatrudnienia,
   • umowy cywilno-prawne zawarte z własnym pracownikiem w podstawie zasiłkowej.
 5. Wyrównanie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
620,00
(dla członków Stowarzyszenia – 589,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top